Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

poplužie

(aratrum)

stará plošná miera. V stredoveku predstavovala rozlohu pôdy, ktorú obrobila jedna poddanská rodina s pluhom a záprahom, najčastejšie s dvoma pármi volov. Existencia poplužia sa na Slovensku datuje od 13. a 14. storočia a súvisela s prenechaním feudálnej pôdy poddaným na obrábanie. Zavedenie poplužia v tomto období bolo podmienkou vzniku pevnejšej sídliskovej organizácie, v ktorej sa polia stali súčasťou hospodárskej usadlosti a mierou jej veľkosti, pretože pred týmto obdobím bola pôda spoločným či občinným majetkom celej osady. V období rozvinutého a neskorého feudalizmu sa na jedno obrobenie jedného poplužia počítali dve, štyri i šesť poddanských rodín. Jeho rozloha bola v jednotlivých oblastiach Slovenska rozdielna, závislá od kvality pôdy. Pohybovala sa od 100–150 jutár. Na Slovensku bolo najzaužívanejšie tzv. kráľovské poplužie (aratrum mensurae regalis), podľa Tripartity z roku 1514 malo 150 kráľovských jutár, čo bolo 119 hektárov 72 árov a 7,1125 metrov štvorcových.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: agrárna kultúra, dominikál, poplužie, rustikál
Literatúra: Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Húščava, A.: Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava 1972.
Rebro, K.: Agrárne reformy v habsburskej monarchii od začiatku 18. storočia do roku 1848 s osobitným zreteľom na Slovensko. In: Historické štúdie 13, 1968, 5-28.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.