Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

poľnohospodárstvo

cieľavedomé pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat, jedna zo základných stránok materiálnej kultúry. Pre obyvateľstvo žijúce na území Slovenska malo veľký význam ako hlavné zamestnanie a rozhodujúca súčasť výrobných síl. Charakteristické znaky získavalo poľnohospodárstvo na Slovensku už v období včasného feudalizmu, keď sa dedina a jej spôsob života vplyvom pôdno-klimatických, historických a sociálno-ekonomických podmienok vyhranili do mnohých regionálnych podôb. Materiálne, sociálne i duchovné prejavy roľníckej kultúry, vzťah roľníkov k prírode, usporiadanie rodín i dedinského spoločenstva, ich hodnotové orientácie – to všetko bolo na Slovensku až do prvej polovice 20. storočia výrazne ovplyvnené poľnohospodárskou produkciou.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: agrárna kultúra, dobytkárstvo, salašníctvo, roľník
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.