Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

poľnohospodársky systém

spôsob pestovania poľnohospodárskych plodín, podstatný faktor úrovne agrárnej kultúry ľudských spoločenstiev. Poľnohospodársky systém bol podmienený konkrétnymi geograficko-klimatickými a historicko–sociálnymi podmienkami. Ich odlišnosť spôsobila, že v slovenskom poľnohospodárstve druhej polovice 19. a začiatkom 20. storočia koexistovali popri moderných spôsoboch agrárnej kultúry (striedavé hospodárenie) i staršie (trojpoľné hospodárenie), až archaické poľnohospodárske systémy (motykové hospodárenie, dvojpoľné hospodárenie).

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: agrárna kultúra, motykové hospodárenie, dvojpoľné hospodárenie, trojpoľné hospodárenie, striedavé hospodárenie
Literatúra: Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.